• Gratis verzending vanaf €75 (NL)
  • Veilig betalen
  • Retourneren binnen 14 dagen


Algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid accepteert, ongeacht of u zich al dan niet bij ons registreert. Gebruik deze website niet als u deze algemene voorwaarden niet accepteert.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn / haar handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst tot levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd. en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot aan het sluiten uitsluitend of meer gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand van het contract;
Standaardformulier voor herroeping: het in bijlage 1 opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Your Lookbook KvK-nummer: 73320668 BTW-identificatienummer: NL2528.03.590B01. Indien voor de activiteit van de Ondernemer een relevant vergunningsregime geldt: informatie over de toezichthoudende autoriteit; Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: - de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarvan hij lid is; - de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar deze wordt toegekend; - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en informatie over waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn en dat deze desgevraagd kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, mag de tekst van deze algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op een zodanige manier dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. op een langdurige gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden, al dan niet langs elektronische weg;
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest geschikt is. gunstig voor hem / haar.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de producten, diensten en / of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de Consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - Het contract

Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en de daarbij gestelde voorwaarden heeft vervuld.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument langs elektronische weg kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht.
De ondernemer kan zich, binnen de kaders van de wet, op de hoogte stellen van de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij van rechtswege gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Voor levering van het product zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;
De informatie over bestaande service na aankoop en garanties; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud, voor zover van toepassing de kosten van bezorging en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Bij een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument kan een koopovereenkomst voor een product gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet dwingen tot opgave van de reden (en).
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de Consument is ontvangen of door een door hem vooraf aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hum aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende data weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk van op de hoogte stelt.
als de levering van een product bestaat uit verschillende batches of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de eerste producten heeft ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de originele verpakking. Hij / zij zal de artikelen alleen uitpakken voor zover nodig om te beoordelen of hij deze wil behouden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij in een winkel met een product mag omgaan.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft gemeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, de digitale inhoud en / of de diensten af ​​te nemen.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte tijdens een bepaalde periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is geregeld;
Producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument of die bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid;
Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument;
de consument heeft verklaard dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest;

Artikel 9 - De prijs en betaling

De prijs die voor de producten moet worden betaald, is zoals weergegeven op de website, behalve in geval van een kennelijke vergissing. Hoewel Your Lookbook haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de website kloppen, kan er altijd een foutje komen. Indien er een fout wordt geconstateerd in de prijs van een of meer producten die de Consument heeft besteld, zal Your Lookbook de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem / haar de mogelijkheid geven de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of de bestelling te annuleren. De webwinkel is niet verplicht het product (en) aan de Consument te verkopen voor de onjuiste (lagere) prijs (ook niet wanneer de Orderbevestiging is verzonden) wanneer duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs onjuist is en dat de Consument in alle eerlijkheid had dit kunnen weten.
Op de Website geadverteerde prijzen zijn inclusief NL BTW maar exclusief verzendkosten. Bezorgkosten worden apart vermeld bij bestelling en dienen ook vooraf betaald te worden.
Prijzen kunnen op elk moment wijzigen, maar deze wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen waarvoor een Orderbevestiging is verzonden (behalve in situaties zoals hierboven vermeld).
Betalen is mogelijk met creditcard, iDEAL en PayPal. Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de aanbieder van de creditcard. Als Your Lookbook niet de vereiste toestemming krijgt, zijn zij niet aansprakelijk voor mogelijke vertraging of niet-levering en komt er geen verkoopovereenkomst tot stand.
De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.
Er kan slechts één promotiecode per bestelling worden gebruikt.

Artikel 10 - Reclames en geretourneerde goederen

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze website worden vermeld, worden "als zodanig" geleverd, zonder enige expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins.
Indien de Consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij / zij het recht het product binnen 14 dagen na levering aan Your Lookbook te retourneren.
Het recht op ontbinding van de Koopovereenkomst geldt alleen voor die producten die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin de Consument deze heeft ontvangen.
In dit geval worden geretourneerde goederen alleen geaccepteerd als de verpakking van het product intact is. De kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening.
Je Lookbook zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na het retourneren van een product in goede staat, het betaalde bedrag direct overmaken op de bankrekening van de Consument (bij betaling via iDEAL) of bestellen bij de creditcardmaatschappij om het bedrag over te maken op de rekening van de Consument; in beide gevallen met vermindering van de gefactureerde verzendkosten.
Tevens dient de consument alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen te retourneren. Elk product dat beschadigd is of niet in dezelfde staat is geretourneerd als de consument het heeft ontvangen, wordt niet vergoed. De Consument dient daarom redelijkerwijs zorg te dragen voor het / de product (en) wanneer dit in zijn bezit is / zijn. De Consument heeft niet het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden bij levering van één van de volgende producten:
Artikelen die niet in originele staat en / of verpakking zijn
Artikelen waaraan het retourlabel niet meer is bevestigd met de originele trekband
Artikelen die zijn gedragen / gebruikt.
Onderbroek (om hygiënische redenen)

Artikel 11 - Levering

Your Lookbook streeft ernaar om de bestelling van de product (en) die in de verzendbevestiging staat / worden binnen 2 werkdagen te verzenden.

Redenen voor vertraging kunnen zijn:
De grootte van de producten wijzigen
Aangepaste items
Onvoorziene omstandigheden
Bezorggebied

  1. Your Lookbook is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door douane- of inklaringsprocessen.
  2. Uw Lookbook wil u erop wijzen dat sommige vervoerders niet op zaterdag bezorgen en dat er op zondag geen bezorging is. Bij toepassing van deze algemene voorwaarden wordt de “levering” geacht te hebben plaatsgevonden, dan wel de producten worden geacht “geleverd” te zijn, na ondertekening voor ontvangst van de producten op het overeengekomen afleveradres.
  3. Afhankelijk van de gekozen transporteur worden de producten na twee afleverpogingen op een veilige locatie opgeslagen. De vervoerder laat een melding achter waarin staat waar het pakket zich bevindt en hoe de Consument het pakket kan ophalen. Indien de Consument niet op het afgesproken tijdstip op de afleverlocatie kan zijn, dient hij contact op te nemen met de vervoerder om een ​​nieuwe afspraak te maken voor de bezorging op een voor beide partijen geschikte dag.

Artikel 12 - Onze aansprakelijkheid en disclaimers

Als we niet leveren of als de producten die we leveren niet zijn wat je hebt besteld of beschadigd of defect zijn, of als de levering een onjuiste hoeveelheid betreft, is onze enige verplichting, naar onze keuze:
tekortkomingen, niet-levering of onjuiste levering te verhelpen; of
vervangen of repareren van Producten die beschadigd of defect zijn; of
u het door u voor de betreffende Producten betaalde bedrag terugbetalen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige gevolgschade, speciale of indirecte verliezen, inclusief zonder beperking van inkomsten-, winsten-, contracten-, zakelijke of verwachte besparingen, schade aan of verlies van goodwill, reputatie of gegevens, fouten in de software, het onwettige gebruik van de systemen waaronder de website door een derde partij, handelingen van Shop nadat de Consument een Verkoopovereenkomst met Shop heeft gesloten, het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en de onmogelijkheid om de website te gebruiken ( volledig).
Onverminderd het voorgaande, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u onder en / of voortvloeiend uit dit contract niet hoger zijn dan het bedrag dat u voor de Producten hebt betaald.
Niets in dit contract zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of enige aansprakelijkheid die te wijten is aan onze fraude of enige andere aansprakelijkheid die we wettelijk niet mogen uitsluiten of beperken.
Niets in dit contract zal uw wettelijke rechten uitsluiten of beperken.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de producten zijn absoluut ons eigendom.

Artikel 14 - Invoerrechten

Als u Producten van onze site bestelt voor bezorging buiten NL, kunnen deze onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de levering de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en het bedrag ervan niet kunnen voorspellen. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst.
Houd er ook rekening mee dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de producten zijn bestemd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.

Artikel 15 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de op de dag van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, zijn toeleverancier, fabrikant of importeur geboden extra garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden over het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer als de ondernemer in de nakoming van zijn deel de overeenkomst.
Onder 'extra garantie' wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of aanspraken aan de consument overdraagt ​​die verder gaan dan wettelijk verplicht is ingeval hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 16 - Schriftelijke communicatie

De toepasselijke wetgeving vereist dat een deel van de informatie of communicatie die we u sturen, schriftelijk moet zijn. Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde doet dat niet
invloed hebben op uw wettelijke rechten.

Mededelingen :
Alle kennisgevingen die u ons geeft, moeten aan ons worden gedaan via [email protected] We kunnen u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres of postadres dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die zijn gespecificeerd in clausule 15 hierboven. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn betekend zodra deze op onze website wordt geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, is het voldoende om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, afgestempeld en op de post is geplaatst en, in het geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

Artikel 17 - Overdracht van rechten en verplichtingen

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

U mag een Contract, of enige van uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We kunnen een Contract of een van onze rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien op elk moment tijdens de looptijd van het Contract overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins vervreemden.

Artikel 18 - Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van een van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Overmacht").

Een Overmachtsgebeurtenis omvat elke handeling, gebeurtenis, een gebeurtenis die niet plaatsvindt, weglating of ongeval buiten de redelijke controle van de Winkel en 9straatjesonline en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurramp.

Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties.

Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog.

Onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

De wetten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering.

 

  1. Onze uitvoering onder welk contract dan ook wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmacht situatie voortduurt, en we krijgen een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de duur van die periode. We zullen onze redelijke inspanningen doen om de overmacht situatie te beëindigen of om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder het Contract ondanks de overmacht situatie kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 19 - Afstand

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een contract niet in slagen om aan te dringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het contract of een van deze algemene voorwaarden, of als we een van de rechten of rechtsmiddelen waarop we recht hebben op grond van het contract, betekent dit niet dat u afstand doet van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft u niet van de naleving van dergelijke verplichtingen.

Een verklaring van afstand door ons van enig verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.

Een verklaring van afstand van deze algemene voorwaarden door Your Lookbook is niet gerechtvaardigd, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit een afstandsverklaring is en dat dit schriftelijk aan de Consument is meegedeeld en in overeenstemming met het bepaalde in het artikel hierboven over Communicatie.

Artikel 20 - Scheidbaarheid

Als een van deze voorwaarden of enige bepaling van een verkoopovereenkomst door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die blijven geldig voor zover toegestaan ​​door de wet.

Artikel 21 - Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar in deze algemene voorwaarden specifiek wordt verwezen, belichamen de volledige verkoopovereenkomst tussen de consument en de winkel met betrekking tot het onderwerp van de verkoopovereenkomst en vervangen elke eerdere overeenkomst, verbintenis of afspraak tussen consument en winkel, hetzij mondeling. of geschreven.

We erkennen allemaal dat, bij het aangaan van een contract, geen van ons heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, toezegging of belofte van de ander of geïmpliceerd is door iets dat is gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden en conditie

Geen van ons zal enige remedie hebben met betrekking tot een onware verklaring van de ander, mondeling of schriftelijk, voorafgaand aan de datum van een contract (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en de enige remedie van de andere partij is schending van het contract zoals bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 22 - Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. De Consument is gebonden aan het beleid en de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat hij de producten bestelt, tenzij een wijziging van het beleid, deze algemene voorwaarden of de Privacyverklaring wettelijk verplicht is of door een overheidsinstantie, in welk geval de wijziging geldt ook voor eerdere bestellingen van de Consument.

Artikel 23 - Wet en jurisdictie

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 24 - Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Met inachtneming van het hierna bepaalde kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten die de ondernemer moet leveren of heeft geleverd, zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd. Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.

Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument zich binnen vijf weken na schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk uit te spreken of hij het geschil door de bevoegde rechter wenst of wil laten behandelen. Indien de ondernemer niet binnen vijf weken van de keuze van de consument heeft gehoord, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Het geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Webshop te zijn ingediend.

Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere door de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) erkende of aangesloten geschillencommissie bevoegd is, zijn de geschillen die voornamelijk betrekking hebben op verkoopmethoden of dienstverlening op afstand, is bij voorkeur de Geschillencommissie Webshop Keurmerk bevoegd en voor alle overige geschillen is de door de SGC of Kifid erkende geschillencommissie bevoegd.

Artikel 25 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden niet anders dan in overleg met de Consumentenbond gewijzigd.

Wijzigingen van deze voorwaarden zijn pas geldig nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij passende wijzigingen de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert gedurende de geldigheidsduur van een aanbod.

Artikel 26 - Kortingscodevoorwaarden

Officiële Your Lookbook-kortingscodes geven u recht op een extra percentage (specifiek voor de betreffende kortingscode) korting op uw volgende online bestelling op www.yourlookbook.com. Om uw korting te claimen, vindt u in het gedeelte 'Mijn tas' van uw account een optie om "Coupon toepassen", waarmee u de promotiecode kunt invoeren om deze op de bestelling toe te passen.

Kortingscodes kunnen slechts één keer per klant worden gebruikt, kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of aanbiedingen, blijven ons eigendom en zijn niet overdraagbaar. Er is geen alternatief voor contant geld. Kortingscodes zijn exclusief verkoop-, beauty-, premium- en bezorgkosten. Kortingscodes en gerelateerde aanbiedingen staan ​​niet open voor medewerkers van www.yourlookbook.com en we behouden ons het recht voor om deze in te trekken en elke bestelling op elk moment te weigeren of te beperken.

Betaling in alternatieve valuta kan worden ingeschakeld door de juiste vlag te selecteren in het vervolgkeuzemenu voor valutaselectie bovenaan de startpagina. Goederen worden geleverd onder onze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op: www.yourlookbook / terms-conditions /

Artikel 27 - Derde partij

Door te reageren en #ourstyleyourlook en @yourlookbookstories te taggen, gaat u akkoord met het volgende:

Je verleent aan Your Lookbook en zijn gelieerde ondernemingen en / of gerelateerde entiteiten een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, niet-exclusief, overdraagbaar recht om je video ('s), foto (' s) en / of andere inhoud die op Instagram is gepost te gebruiken , Facebook, Twitter of Google+, samen met uw social media-account, social media gebruikersnaam, profielfoto, bijschrift en locatiegegevens die u mogelijk heeft opgenomen in uw inhoud ("Gebruikersinhoud") die u hebt getagd met een van de hashtag (en ) hieronder gedefinieerd in alle media, inclusief maar niet beperkt tot op haar webpagina's en sociale mediapagina's, winkelsites, sites van derden, winkels voor haar marketing en / of haar advertenties. U verleent Your Lookbook het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis of andere identificerende informatie te gebruiken in verband met elk gebruik van uw Gebruikersinhoud.

Je Lookbook mag zonder enige verplichting de Gebruikersinhoud gebruiken, weergeven, reproduceren, verspreiden, verzenden, combineren met andere materialen, wijzigen en / of bewerken om juridische en / of regelgevende redenen (met behoud van het oorspronkelijke sentiment). voor jou dan ook.

U kunt gebruikersinhoud rechtstreeks uploaden of gebruikersinhoud op uw sociale media-accounts plaatsen. Door gebruikersinhoud te uploaden en gebruikersinhoud te plaatsen die u met merk-hashtags hebt getagd op sociale mediaplatforms, verleent u het merk, zijn externe serviceproviders die inhoudbeheerdiensten leveren, waaronder Olapic, en zijn handelspartners (gezamenlijk de Partijen ') het wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, overdraagbare recht om uw geüploade of gemerkte gebruikersinhoud te gebruiken op een manier die naar eigen goeddunken van de gelicentieerde partijen wordt bepaald, inclusief maar niet beperkt tot op haar webpagina's, sociale mediapagina's die worden beheerd door de gelicentieerde partijen, promotionele e-mails en advertenties, en in andere marketing-, promotie- en advertentie-initiatieven, in alle media die nu of later bekend zijn. De gelicentieerde partijen mogen naar eigen goeddunken uw gebruikersinhoud op welke manier dan ook naar eigen goeddunken gebruiken, weergeven, reproduceren, verspreiden, verzenden, er afgeleide werken van maken, combineren met andere materialen, en / of uw gebruikersinhoud wijzigen, zonder enige verplichting jegens u. U verleent de gelicentieerde partijen het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis, bijschrift, locatie of andere identificerende informatie te gebruiken in verband met elk gebruik van uw gebruikersinhoud.

U verklaart en garandeert hierbij dat (i) u eigenaar bent van alle rechten op en op uw gebruikersinhoud, (ii) als de gebruikersinhoud onderhevig is aan eigendomsrechten van derden, u alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen hebt om de Gebruikersinhoud die u indient en om de hierin verleende rechten te verlenen, inclusief toestemming van alle personen die in uw gebruikersinhoud voorkomen; (iii) u bent niet minderjarig, (iv) u hebt wettelijk het recht om de Gebruikersinhoud te plaatsen, en het gebruik van uw Gebruikersinhoud door de Gelicentieerde partijen zoals hierin beschreven zal de rechten niet schenden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een derde partij of enige wet, en (v) de gebruikersinhoud is niet lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of beledigend. U geeft hierbij vrijgave, ontslag en stemt ermee in om de gelicentieerde partijen en elke persoon die namens hen handelt, vrij te stellen van enige aansprakelijkheid die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van uw gebruikersinhoud door de gelicentieerde partijen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u indient. U bent wettelijk aansprakelijk voor de Gebruikersinhoud die u indient, inclusief bijvoorbeeld materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, octrooi of handelsgeheimen of andere eigendomsrechten zonder toestemming van de auteur of eigenaar of het onderwerp dat in een dergelijke inzending voorkomt, of lasterlijke opmerkingen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Your Lookbook zijn gedeponeerd bij het handelsregister te Amsterdam, onder C.O.C-nummer 73320668

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »